Правни услови

Правни услови

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОВОЈ ВЕБ САЈТ

Овде навадените услови за користење на пишаните материјали, попис на производи и услуги, како и материјали за интернет страница на NISSAN се правила кои се должни да се придржуват сите корисници на веб страницата. 

Со тоа, ве молиме да се запознаете со нив како би избегнале недоразбирањата кои покасно би можеле да донесат последици во врска со тоа. 

Секое користење на страницата www.nissan.mk е условено со почитување на општи услови на пристап и користење кои се понатамо наведени. 
Со самиот пристап и преглед на веб страниците се подразбира да ги прифатите општите услови кои се надвор од посебните договори со NISSAN или со некои или со сите членови на продажната мрежа на NISSAN. 

Ова веб страница е отворена исклучиво за потреба на NISSAN. Сите информации кои се достапни на веб страниците се исклучиво од информативен карактер. Било кои податоци или делови од податоци кои се достапни на оваа веб страна не смеат да се користат во комерцијални цели ниту да се доставуваат на други, без претходна писмена согласност на NISSAN. 

Информации за поединечни производи и услуги за оваа веб страна подредени се со одредени ограничување во врска со предметот на кои информации можат да им бидат достапни.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Представување и содржината на овие страници се смета за интелектуална сопственост на NISSAN и како такви се заштитени со законски прописи кои се моментално на сила. 

Содржината на овие страници е заштитена со прописи на авторско право, односно право на индустриска и/или интелектуална сопственост која припаѓа на NISSAN или е одстапена на NISSAN, а се во сопственост на трето лице. NISSAN исто така има авторско право на уредување, избор и ускладување на содржината на овие страници. 

Модели на возила, цртежи, фотографии, слики, текстови, наслови, видео прикази, се или без звук, па сите други документи на интернет страници подлежуват на законски прописи од областа на авторското право, индрустријска и/или интелектуална сопственост и како такви се сопственост на NISSAN или на трето лице кое на основа исправна правна основа на NISSAN гарантира ограничено користење на ова содржина. 

Моделите на возилата представени на веб страниците се заштитени спрема законските прописи кои се однесуват на авторските права односно права на индустријски и/или интелектуални сопственост, како и заштита на нацртот на индустриските модели. 

Репродукција (дигитална или на хартија) овие страници, како и на нив прикажаните работи и модели на возила се одобруваат исклучиво за лична употреба, без било какво користење со цел на рекламирање и/или комерцијална и/или информативна цел во склад со законските прописи во областа на авторското право, односно право на индустријска и/или интелектуална сопственост кои се моментално на сила. 

Освен горе наведените одредби секоја репродукција, представување, користење, половочна или потполна, на страницата без оглед на методите или подршките, на различни трудови или модели на возила на кои се однесува, без претходно писмено одобрување на NISSAN, била злонамерна или случајна, строго е забранета и представува кршење на условите на користење на материјалите со предметни веб страници кои со себе повлекуваат кривнична и материјална одговорност, па NISSAN таквите учесници ке ги гони кривично и материјално, во склад со законските прописи кои се на сила. 

Половична или потполна репродукција на овие содржини, без претходно писмено одобрување на NISSAN строго е забрането, одстранување репродукција извршена во складот за потребите на печатот. 

Со ова истовремено прифатете забрана за репродукција, умножување или дистрибуција на дизајнот или подлогата на веб страниците на NISSAN, на поединечни елементи на веб страницата на NISSAN, на дизајнот на логотипот на NISSAN, без писмено одобрување на NISSAN. 

АВТОРСКИ ПРАВА НА МАРКА

Името на марката NISSAN, логото на NISSAN, име на возила користени во неговиот делокруг и слогани, како и односи на производи и услуги, заштитени се со регистриран знак (жиг) во склад со одредбите на авторско право, односно право на индустриска и/или интелектуална сопственост кои се на сила. Секоја репродукција, користење или промени направени без претходно писмено одобрување од NISSAN ке се смета за повреда на авторските права, односно повреда на права на индустрјуски и/или интелектуална сопственост. 

Се споменуваат и други марки, а теоретски може да бидат откриени спрема почетната буква. NISSAN ги користи со одобрување на неговиот сопственик, или како ознака на производот или услугата која е предложена од NISSAN. 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

Овие страници на единствен начин представуват производи и услуги на NISSAN достапни во Република Македонија. 

Информации кои NISSAN ги објавува на овие веб страни се сметаат за точни и веродостојни во време на нивното внесување. Меѓутоа, NISSAN не гарантира точност, вистинитост или веродостојност на било кои податоци кои се наоѓаат на овие веб страници. 

Карактеристики на новите возила представени на страниците на NISSAN се однесуваат на оние возила кои се достапни во моментот на издавање или ажурирање на предметните веб странции. Назначените цени одговарат на моменталниот ценовник на марките NISSAN. Услугите представуваат на страниците се однесуваат на активните членови на мрежата на NISSAN во Република Македонија. Назначените цени се препорачани цени. 

NISSAN го задржува правото во било кое време, без претходни најави, да ажурира или измени податоци на своите веб страници, особено оние кои се однесуват на технички карактеристики, опреми представени на модели и цени, земајки го во предвид интелектуалниот карактер на страниците. За таквите промени NISSAN, нејзините членови во мрежата или нејзините вработени не сносат одговорност. 

NISSAN не гарантира, ниту јавно ниту преќутно, уклучувајки гаранција во погледот на употребливост односно погодности за одредена намена, ниту превзима било каква одговорност за потполност или корисност на било кои од изложените информации, системи, производи или процеси. 

Информации достапни на веб страниците не смеат да се сметаат како основа за донесување на значителни лични, финансиски или службени одлуки, па во овој смисол сте согласни дека NISSAN нема да го сметате за одговорен за неостварување на своите очекувања во врска со тоа. 

NISSAN нема да одговара за никаква штета или повреда (вклучувајки, или не исклучиво директно или индиректно, случај на нематеријална или материјална штета, губитоци или трошоци) који настанале како резултат на употреба или неможност на употреба на неки од информациите достапни на овие веб страници. 

Мрежата на NISSAN ви стои на располагање за сите информации, особено оние врзани за цени, достапност на представување на модели, како и најнови промени на модели. Во таа смисла, предлагаме консултации со соодветни стручњаци кои ќе бидат во можност да ви дават совет посебно прилагоден за вашата конкретна ситуација. 

ПОДАТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ И ФИНАНСИРАЊЕТО

Во поглавјето за финансирање ке најдете услуги и цени, кои се општи дефинирани услови, а кои зависат од прифаќањето на досието од страна на финансиските институции. Податоците не се врзани со договор. Регистрација на вашите податоци на овие странице не представуваат договорена обврска и не одговараат за кредитна понуда. 

Само со потпишување на претходната финансиска понуда и поставување на сите документи кои ги потврдува вашата изјава, ке и овозможи на личноста задолжена за финансирање да донесе конечна одлука која се однесува на вашето барање за финансирање. Поради интерактивниот карактер на страниците, понудите кои ке ги пронајдете тука можат да се разликуваат, па поради тоа лице задолжено за финансирање е ослободено од секоја одговорност. Понудите се врзани само со прифаќање на досието. 

ЛИЧНИ И ЈАВНИ ПОДАТОЦИ

Ве молиме да водите сметка испракањето на приватни пораки по електронска пошта на интернет можат да бидат несигурни и подложени на неовластен приступ на трета личност или погрешна достава. 

Повеке страници можете да прегледате без давање било какви податоци за себе. Но, понекогаш потребни се податоци како би се извршиле бараните услуги, па затоа содржината на изјавата за заштита на лични податоци објаснува начин на собирање и користење на податоци кои се користат во таа ситуација. Податоците кои ке ни ги дадете се сметаат поверливи во складот со релевантините прописи на Република Македонија, па и поради тоа NISSAN, нашите соработници, како и членовите на нашите продажни мрежи можат да се користат само во склад со законските одредби кои се на сила, а се однесуваат за доверливост на податоците. 

NISSAN е должен да ја штити сигурноста на вашите лични податоци. Особено кога се во прашање транспарентост и заштита на вашите права. NISSAN нема да ги даде податоците кои на трето лице ке му овозможат ваша идентификација, освен во случај да информацијата ја пренесете вие сами пополнувајки формулар на веб страниците. Податоци од личен карактер кои сте ни ги дале значи дека се сложувате тие податоци да легнат во базата на податоци на NISSAN, преставништвото Аутомотив Груп, Скупи бб, 1000 Скопје, Република Македонија, како би се користеле според законските прописи кои се моментално на сила и споредбено со наведенете изјави за заштита на лични податоци на кои прифаќате приступ на веб страниците на NISSAN. 

На темелите на датирано и потпишано писмено барање испратен на адреса Аutomotive Grup, Скупи бб, 1000 Скопје, Република Македонија, можете да ги искористите следните права: - еден пат во годината, да добиете информација дали се вашите лични податоци процесоирани или не, - ажурирани дадените лични податоци, - земете го одобрењето за понатамошно држење, обработка и процесоирање на вашите лични податоци поради правни или други важни причини, кои се однесуваат на вашата лична ситуација. 

Делумно или потполно комерцијално користење на податоци кои ги добивате е забрането без претходно писмено одобрување од NISSAN, вработен од продажната мрежа. 

ЈАВНИ ПОДАТОЦИ

Јавни податоци кои можете да ни ги испратете, а се однесуваат на вашата желба, вашите главни интереси или хоби, се користат за остварување и предлагање производи и услуги прилагодени за ваш вкус. Возможно е автоматски да добиеме податоци кои не се врзани за одредена личност, како што се тип на пребарувач кој го користите, платформа на вашиот компјутер или име на домејнот кој го користите за пристап на нашите страници. 

ИЗЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Согласни сте и прифаќате вашите лични податоци и информации кои сте ги дале наменети за базата на податоци на NISSAN преставништвото Аутомотив Груп, Скупи бб, 1000 Скопје, Република Македонија, поврзани внатрешно со NISSAN група како и дилери и членови на NISSAN комеријалната мрежа. 

Податоците и дадените информацији ке бидат сочувани во базата на податоци на NISSAN преставништвото Аутомотив Груп, и ке се сметаат за поверливи. 

Вработените во горе наведените субјекти и други личности кои поради природата на работата која ја обавуваат со горе наведените субјекти или за горе наведените субјекти имаат пристап на доверливи податоци, се обврзуваат да освен во случај на пропишани релевантни законски прописи нема да ги соопштат таквите податоци на трето лице, да ги искористат против вашите интереси, ниту да овозможат на трета личност да ги искористи. Согласни сте и прифативте горенаведените податоци и информацији кои сте ги дале да се користат исклучиво од страна на преставништвото Аutomotive Grup, Скупи бб, 1000 Скопје, Република Македонија, врзани внатре во NISSAN групата како и дилери и членови на NISSAN комеријална мрежа, за цели на обработка на пазарите, изработка на статистички и аналитички прикази, за потребите на комерцијална акција, доставна понуда, и известување, а нема да се користат во друга цел освенво законски пропишани случајеви или со ваша писмена согласност. 

Согласни сте и прифаќате фирмата Аутомотив Груп, Скупи бб, 1000 Скопје, Република Македонија, поврзана фирма внатре во NISSAN група како и дилери и членови на NISSAN комеријална мрежа, можат да објавуваат и во рекламни цели користат резултати добиени со обработка на пазарите, статистика, аналитички или слични прикази, а кои се искажуваат на основа на податоци и информации добиени од вас. 

Објавувани во рекламни цели користените резултати ке бидат прикажани заедно / групно, без истакнување на податоци и информации за вас.

ПРИМЕНЕТО ПРАВО

Со ово прифќате примена на материјално право на Република Македонија како веродостојна за толкување, примена и правно дејство на сите права, ограничувања и ислови за употреба на овие веб страници. 

Судовите со седиште на територија на Република Македонија исклучиво се надлежни за сите потреби и спорови кои настануват како резултат на употреба на предметните веб странции или во врска со нив. 

NISSAN не гарантира дека материјалите содржани на предметните веб страници применети или кориснички достапни на одредени локации, односно не одговара за пристап на истите со територија на држави каде е неговата содржина со закон забранена. 

Ке се смета дека пристап на веб страниците со наведени локации превзима одговорност на корисникот според меродавното право. 

АЖУРИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

NISSAN го задржува правото на ажурирање или измена на условите на користење во било кое време без претходно обавестување. Најновата верзија на општите услови на користење може да се прегледаат со клик на линкот "Правни информации" који се наоѓаат на дното на веб страниците.